• Top
 • Events
 • The article about Ischemic Stroke was published in Stroke
 • News Timeline
  all
  News
  Events
  Research

  The article about Ischemic Stroke was published in Stroke

  Events: 2017/01/20

  The research article “Genetic Predisposition to Ischemic Stroke: A Polygenic Risk Score” was published online on December 29, 2016 in Stroke.
  In a collaboration with Professor Atsushi Shimizu and Associate Professor Tsuyoshi Hachiya of Iwate Tohoku Medical Megabank Organization, Professor Masayuki Yamamoto, Professor Naoko Minegishi and Professor Atsushi Hozawa were involved in the research project.
  Please see below for more details.

  Title: Genetic Predisposition to Ischemic Stroke: A Polygenic Risk Score
  Authors: Tsuyoshi Hachiya; Yoichiro Kamatani, Atsushi Takahashi, Jun Hata,Ryohei Furukawa, Yuh Shiwa, Taiki Yamaji, Megumi Hara, Kozo Tanno, Hideki Ohmomo, Kanako Ono BSc; Naoyuki Takashima, Koichi Matsuda, Kenji Wakai, Norie Sawada, Motoki Iwasaki, Kazumasa Yamagishi, Tetsuro Ago, Toshiharu Ninomiya, Akimune Fukushima, Atsushi Hozawa, Naoko Minegishi, Mamoru Satoh, Ryujin Endo, Makoto Sasaki, Kiyomi Sakata, Seiichiro Kobayashi, Kuniaki Ogasawara, Motoyuki Nakamura, Jiro Hitomi, Yoshikuni Kita, Keitaro Tanaka, Hiroyasu Iso, Takanari Kitazono, Michiaki Kubo, Hideo Tanaka, Shoichiro Tsugane, Yutaka Kiyohara, Masayuki Yamamoto, Kenji Sobue, Atsushi Shimizu
  Published journal: Stroke
  Originally published: December 29, 2016
  Doi: 10.1161/STROKEAHA.116.014506

  Related Link

  Iwate Tohoku Medical Megabank Organization