• Top
 • Research
 • The article about construction of integrated database dbTMM has been published in Human Genome Variation
 • News Timeline
  all
  News
  Events
  Research

  The article about construction of integrated database dbTMM has been published in Human Genome Variation

  Research: 2022/01/17

  The article of the integrated database dbTMM for the Tohoku Medical Megabank Project has been published in Human Genome Variation.

  dbTMM is a database integrating 1.3 trillion genome cohort data entries from 157,191 individuals in Tohoku Medical Megabank Project, which will facilitate research into the gene-environment interactions underlying common diseases. dbTMM is expected to be useful for the development of next-generation medicine through its utilization in various studies.

  Please take a look at the article for more details.

  Publication Details

  Title:dbTMM: an integrated database of large-scale cohort, genome and clinical data for the Tohoku Medical Megabank Project
  Authors: Soichi Ogishima, Satoshi Nagaie, Satoshi Mizuno, Ryosuke Ishiwata, Keita Iida, Kazuro Shimokawa, Takako Takai-Igarashi, Naoki Nakamura, Sachiko Nagase, Tomohiro Nakamura, Naho Tsuchiya, Naoki Nakaya, Keiko Murakami, Fumihiko Ueno, Tomomi Onuma, Mami Ishikuro, Taku Obara, Shunji Mugikura, Hiroaki Tomita, Akira Uruno, Tomoko Kobayashi, Akito Tsuboi, Shu Tadaka, Fumiki Katsuoka, Akira Narita, Mika Sakurai, Satoshi Makino, Gen Tamiya, Yuichi Aoki, Ritsuko Shimizu, Ikuko N. Motoike, Seizo Koshiba, Naoko Minegishi, Kazuki Kumada, Takahiro Nobukuni, Kichiya Suzuki, Inaho Danjoh, Fuji Nagami, Kozo Tanno, Hideki Ohmomo, Koichi Asahi, Atsushi Shimizu, Atsushi Hozawa, Shinichi Kuriyama, the Tohoku Medical Megabank Project Study Group, Nobuo Fuse, Teiji Tominaga, Shigeo Kure, Nobuo Yaegashi, Kengo Kinoshita, Makoto Sasaki, Hiroshi Tanaka & Masayuki Yamamoto
  Journal: Human Genome Variation
  Published date: 10 December 2021
  DOI: 10.1038/s41439-021-00175-5

   

  Related Links

  Release of Integrated Database of Tohoku Medical Megabank dbTMM (2016/04/23)