• Top
 • Research
 • Genome analyses for the Tohoku Medical Megabank Project towards establishment of personalized healthcare
 • News Timeline
  all
  News
  Events
  Research

  Genome analyses for the Tohoku Medical Megabank Project towards establishment of personalized healthcare

  Research: 2019/01/11

  Research members from ToMMo and Iwate Tohoku Medical Megabank Organization (IMM) published an article in "The Journal of Biochemistry", describing progress and perspectives of genomic research in Tohoku Medical Megabank Project.
  Please see below for more details on the article.

   

  Article information

  Title: Genome analyses for the Tohoku Medical Megabank Project towards establishment of personalized healthcare

  Published journal: The Journal of Biochemistry

  Authors: Jun Yasuda, Kengo Kinoshita, Fumiki Katsuoka, Inaho Danjoh, Mika Sakurai-Yageta, Ikuko N Motoike, Yoko Kuroki, Sakae Saito, Kaname Kojima, Matsuyuki Shirota, Daisuke Saigusa, Akihito Otsuki, Junko Kawashima, Yumi Yamaguchi-Kabata, Shu Tadaka, Yuichi Aoki, Takahiro Mimori, Kazuki Kumada, Jin Inoue, Satoshi Makino, Miho Kuriki, Nobuo Fuse, Seizo Koshiba, Osamu Tanabe, Masao Nagasaki, Gen Tamiya, Ritsuko Shimizu, Takako Takai-Igarashi, Soichi Ogishima, Atsushi Hozawa, Shinichi Kuriyama, Junichi Sugawara, Akito Tsuboi, Hideyasu Kiyomoto, Tadashi Ishii, Hiroaki Tomita, Naoko Minegishi, Yoichi Suzuki, Kichiya Suzuki, Hiroshi Kawame, Hiroshi Tanaka, Yasuyuki Taki, Nobuo Yaegashi, Shigeo Kure, Fuji Nagami, Kenjiro Kosaki, Yoichi Sutoh, Tsuyoshi Hachiya, Atsushi Shimizu, Makoto Sasaki, Masayuki Yamamoto

  Published date: 19 November 2018

  Doi: 10.1093/jb/mvy096

   

  Related link

  The Tohoku Medical Megabank Project: Design and Mission