東北メディカル・メガバンク機構

その他の主要な論文

 • ToMMoとは?
 • 主な成果のご紹介
 • 論文
 • その他の主要な論文
 • 主な英語原著論文
  Effectiveness of Seasonal Inactivated Influenza Vaccination in Japanese Schoolchildren: An Epidemiologic Study at the Community Level

  Authors: Yasutaka Kuniyoshi, Taku Obara, Mami Ishikuro, Hiroko Matsubara, Masato Nagai, Keiko Murakami, Aoi Noda, Masahiro Kikuya, Shigeo Kure & Shinichi Kuriyama
  Human Vaccines & Immunotherapeutics
  Accepted author version posted online: 19 Aug 2019
  DOI: 10.1080/21645515.2019.1655833

  解説ページへ  原著論文へ

  Molecular Mechanism of Cellular Oxidative Sensing by Keap1

  Authors: Takafumi Suzuki, Aki Muramatsu, Ryota Saito, Tatsuro Iso, Takahiro Shibata, Keiko Kuwata, Shin-ichi Kawaguchi, Takao Iwawaki, Saki Adachi, Hiromi Suda, Masanobu Morita, Koji Uchida, Liam Baird, Masayuki Yamamoto
  Cell Reports
  Available online 16 July 2019.
  DOI: 10.1016/j.celrep.2019.06.047

  解説ページへ  原著論文へ

  Aberrant axon branching via Fos-B dysregulation in FUS-ALS motor neurons

  Authors: Tetsuya Akiyama, Naoki Suzuki, Mitsuru Ishikawa, Koki Fujimori, Takefumi Sone, Jiro Kawada, Ryo Funayama, Fumiyoshi Fujishima, Shio Mitsuzawa, Kensuke Ikeda, Hiroya Ono, Tomomi Shijo, Shion Osana, Matsuyuki Shirota, Tadashi Nakagawa, Yasuo Kitajima, Ayumi Nishiyama, Rumiko Izumi, Satoru Morimoto, Yohei Okada, Takayuki Kamei, Mayumi Nishida, Masahiro Nogami, Shohei Kaneda, Yoshiho Ikeuchi, Hiroaki Mitsuhashi, Keiko Nakayama, Teruo Fujii, Hitoshi Warita, Hideyuki Okano, Masashi Aoki
  EBioMedicine
  Published online:June 28, 2019
  DOI: 10.1016/j.ebiom.2019.06.013

  解説ページへ  原著論文へ

  Conductive Adhesive Film Expands the Utility of Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry Imaging.

  Authors: Saigusa D, Saito R, Kawamoto K, Uruno A, Kano K, Aoki J, Yamamoto M, Kawamoto T.
  Analytical Chemistry
  Published online 28 June 2019
  DOI: 10.1021/acs.analchem.9b01159

  解説ページへ  原著論文へ

  Identification of Celastramycin as a Novel Therapeutic Agent for Pulmonary Arterial Hypertension -High-throughput Screening of 5,562 Compounds-

  Authors: Ryo Kurosawa, Kimio Satoh, Nobuhiro Kikuchi, Haruhisa Kikuchi, Daisuke Saigusa, Md. E. A. Mamun, M. A. H. Siddique, Junichi Omura, Taijyu Satoh, Shinichiro Sunamura, Masamichi Nogi, Kazuhiko Numano, Satoshi Miyata, Akira Uruno, Kuniyuki Kano, Yotaro Matsumoto, Takayuki Doi, Junken Aoki, Yoshiteru Oshima, Masayuki Yamamoto, Hiroaki Shimokawa.
  Circulation Research
  Originally published June 14, 2019
  DOI: 10.1161/CIRCRESAHA.119.315229.

  解説ページへ  原著論文へ

  Prefabricated Temporary Housing and Eczema or Respiratory Symptoms in Schoolchildren after the Great East Japan Earthquake: The ToMMo Child Health Study

  Authors: Yasutaka Kuniyoshi, Masahiro Kikuya, Masako Miyashita, Chizuru Yamanaka, Mami Ishikuro, Taku Obara, Hirohito Metoki, Naoki Nakaya, Fuji Nagami, Hiroaki Tomita, Atsushi Hozawa, Ichiro Tsuji, Shigeo Kure, Nobuo Yaegashi and Shinichi Kuriyama
  Disaster medicine and public health preparedness
  Published online: 03 June 2019
  DOI: 10.1017/dmp.2019.8

  解説ページへ  原著論文へ

  Susceptibility loci for tanning ability in Japanese population identified by genome-wide association study from Tohoku Medical Megabank Project cohort study Authors

  Authors: Kosuke Shido, Kaname Kojima, Kenshi Yamasaki, Atsushi Hozawa, Gen Tamiya, Soichi Ogishima, Naoko Minegishi, Yosuke Kawai, Kozo Tanno, Yoichi Suzuki, Masao Nagasaki, Setsuya Aiba
  Journal of Investigative Dermatology
  published online 25 January 2019
  DOI: 10.1016/j.jid.2019.01.015

  解説ページへ  原著論文へ

  Respiratory resistance among adults in a population-based cohort study in Northern Japan

  Authors: Emiri Miura, NahoTsuchiya, Yu Igarashi, Ritsuko Arakawa, Etsuhiro Nikkuni, Tokiwa Tamai, Masao Tabata, Shinya Ohkouchi, Toshiya Irokawa, Hiromasa Ogawa, TakakoTakai-Igarashi, Yoichi Suzuki, Shinichi Kuriyama, Gen Tamiya, Atsushi Hozawa, Masayuki Yamamoto, Hajime Kurosawa
  Respiratory Investigation
  Available online 13 February 2019.
  DOI: 10.1016/j.resinv.2018.12.008

  解説ページへ  原著論文へ

  Estimating carrier frequencies of newborn screening disorders using a whole-genome reference panel of 3552 Japanese individuals

  Authors: Yumi Yamaguchi-Kabata, Jun Yasuda, Akira Uruno, Kazuro Shimokawa, Seizo Koshiba, Yoichi Suzuki, Nobuo Fuse, Hiroshi Kawame, Shu Tadaka, Masao Nagasaki, Kaname Kojima, Fumiki Katsuoka, Kazuki Kumada, Osamu Tanabe, Gen Tamiya, Nobuo Yaegashi, the Tohoku Medical Megabank Project Study Group, Kengo Kinoshita, Masayuki Yamamoto, Shigeo Kure
  Human Genetics
  First Online: 18 March 2019
  DOI: 10.1007/s00439-019-01998-7

  解説ページへ  原著論文へ

  Gut microbiome-derived phenyl sulfate contributes to albuminuria in diabetic kidney disease.

  Authors: Koichi Kikuchi, Daisuke Saigusa, Yoshitomi Kanemitsu, Yotaro Matsumoto, Paxton Thanai, Naoto Suzuki, Koki Mise, Hiroaki Yamaguchi, Tomohiro Nakamura, Kei Asaji, Chikahisa Mukawa, Hiroki Tsukamoto, Toshihiro Sato, Yoshitsugu Oikawa, Tomoyuki Iwasaki, Yuji Oe1, Tomoya Tsukimi, Noriko N. Fukuda, Hsin-Jung HO, Fumika Nanto-Hara, Jiro Ogura, Ritsumi Saito, Shizuko Nagao, Yusuke Ohsaki, Satoshi Shimada, Takehiro Suzuki, Takafumi Toyohara, Eikan Mishima, Hisato Shima, Yasutoshi Akiyama, Yukako Akiyama, Mariko Ichijo, Tetsuro Matsuhashi, Akihiro Matsuo, Yoshiaki Ogata, Ching-Chin Yang, Chitose Suzuki, Matthew C. Breeggemann, Jurgen Heymann, Miho Shimizu, Susumu Ogawa, Nobuyuki Takahashi, Takashi Suzuki, Yuji Owada, Shigeo Kure, Nariyasu Mano, Tomoyoshi Soga, Takashi Wada, Jeffery Kopp, Shinji Fukuda, Atsushi Hozawa, Masayuki Yamamoto, Sadayoshi Ito, Jun Wada, Yoshihisa Tomioka & Takaaki Abe
  Nature Communications
  Published: 23 April 2019
  DOI: 10.1038/s41467-019-09735-4

  解説ページへ  原著論文へ

  Examination of the prescription of antiepileptic drugs to prenatal and postpartum women in Japan from a health administrative database

  Tomofumi Ishikawa, Taku Obara, Kazutaka Jin, Hidekazu Nishigori, Keiko Miyakoda, Masato Suzuka, Yasuko Ikeda-Sakai, Manabu Akazawa, Nobukazu Nakasato, Nobuo Yaegashi, Shinichi Kuriyama, Nariyasu Mano Pharmacoepidemiology and Drug Safety First published: 10 March 2019 DOI: 10.1002/pds.4749

  解説ページへ  原著論文へ

  Maternity Log study: a longitudinal lifelog monitoring and multiomics analysis for the early prediction of complicated pregnancy

  Junichi Sugawara, Daisuke Ochi, Riu Yamashita, Takafumi Yamauchi, Daisuke Saigusa, Maiko Wagata, Taku Obara, Mami Ishikuro, Yoshiki Tsunemoto, Yuki Harada, Tomoko Shibata, Takahiro Mimori, Junko Kawashima, Fumiki Katsuoka, Takako Igarashi-Takai, Soichi Ogishima, Hirohito Metoki, Hiroaki Hashizume, Nobuo Fuse, Naoko Minegishi, Seizo Koshiba, Osamu Tanabe, Shinichi Kuriyama, Kengo Kinoshita, Shigeo Kure, Nobuo Yaegashi, Masayuki Yamamoto, Satoshi Hiyama, Masao Nagasaki BMJ Open 2019 Feb 19;9(2):e025939 DOI: 10.1136/bmjopen-2018-025939.

  解説ページへ  原著論文へ

  Identification of 28 new susceptibility loci for type 2 diabetes in the Japanese population

  Ken Suzuki, Masato Akiyama, Kazuyoshi Ishigaki, Masahiro Kanai, Jun Hosoe, Nobuhiro Shojima, Atsushi Hozawa, Aya Kadota, Kiyonori Kuriki, Mariko Naito, Kozo Tanno, Yasushi Ishigaki, Makoto Hirata, Koichi Matsuda, Nakao Iwata, Masashi Ikeda, Norie Sawada, Taiki Yamaji, Motoki Iwasaki, Shiro Ikegawa, Shiro Maeda, Yoshinori Murakami, Kenji Wakai, Shoichiro Tsugane, Makoto Sasaki, Masayuki Yamamoto, Yukinori Okada, Michiaki Kubo, Yoichiro Kamatani, Momoko Horikoshi, Toshimasa Yamauchi, Takashi Kadowaki Nature Genetics Published: 04 February 2019 DOI: 10.1038/s41588-018-0332-4

  解説ページへ  原著論文へ

  Strategic Methods for Recruiting Grandparents: The Tohoku Medical Megabank Birth and Three-Generation Cohort Study

  Mami Ishikuro, Taku Obara, Tamae Osanai, Chizuru Yamanaka, Yuki Sato, Satoshi Mizuno, Masako Miyashita, Masahiro Kikuya, Kasumi Sakurai, Atsushi Hozawa, Hiroaki Tomita, Yasuyuki Taki, Fuji Nagami, Hirohito Metoki, Shinichi Kuriyama The Tohoku Journal of Experimental Medicine Published: October 2018 DOI: https://doi.org/10.1620/tjem.246.97

  解説ページへ  原著論文へ

  Potential identification of vitamin B6 responsiveness in autism spectrum disorder utilizing phenotype variables and machine learning methods

  Taku Obara, Mami Ishikuro, Gen Tamiya, Masao Ueki, Chizuru Yamanaka, Satoshi Mizuno, Masahiro Kikuya, Hirohito Metoki, Hiroko Matsubara, Masato Nagai, Tomoko Kobayashi, Machiko Kamiyama, Mikako Watanabe, Kazuhiko Kakuta, Minami Ouchi, Aki Kurihara, Naru Fukuchi, Akihiro Yasuhara, Masumi Inagaki, Makiko Kaga, Shigeo Kure, Shinichi Kuriyama Scientific Reports Published: 4 October 2018 DOI: doi.org/10.1038/s41598-018-33110-w

  解説ページへ  原著論文へ

  Functional characterization of 40 CYP2B6 allelic variants by assessing efavirenz 8-hydroxylation

  Takashi Watanabe, Takahiro Saito, Evelyn Marie Gutiérrez Rico, Eiji Hishinuma, Masaki Kumondai, Masamitsu Maekawa, Akifumi Oda, Daisuke Saigusa, Sakae Saito, Jun Yasuda, Masao Nagasaki, Naoko Minegishi, Masayuki Yamamoto, Hiroaki Yamaguchi, Nariyasu Mano, Noriyasu Hirasawa, Masahiro Hiratsuka Biochemical Pharmacology Published: 8 September 2018 DOI: https://doi.org/ 10.1016/j.bcp.2018.09.010.

  解説ページへ  原著論文へ

  Development and application of a rapid and sensitive genotyping method for pharmacogene variants using the single-stranded tag hybridization chromatographic printed-array strip (STH-PAS)

  Masaki Kumondai, Akio Ito, Eiji Hishinuma, Aoi Kikuchi, Takahiro Saito, Masamitsu Takahashi, Chiharu Tsukada, Sakae Saito, Jun Yasuda, Masao Nagasaki, Naoko Minegishi, Masayuki Yamamoto, Akira Kaneko, Isao Teramoto, Masatsugu Kimura, Noriyasu Hirasawa, Masahiro Hiratsuka Drug Metabolism and Pharmacokinetics Available online 22 August 2018 DOI: 10.1016/j.dmpk.2018.08.003

  解説ページへ  原著論文へ

  Regional genetic differences among Japanese populations and performance of genotype imputation using whole-genome reference panel of the Tohoku Medical Megabank Project

  Jun Yasuda, Fumiki Katsuoka, Inaho Danjoh, Yosuke Kawai, Kaname Kojima, Masao Nagasaki, Sakae Saito, Yumi Yamaguchi-Kabata, Shu Tadaka, Ikuko N. Motoike, Kazuki Kumada, Mika Sakurai-Yageta, Osamu Tanabe, Nobuo Fuse, Gen Tamiya, Koichiro Higasa, Fumihiko Matsuda, Nobufumi Yasuda, Motoki Iwasaki, Makoto Sasaki, Atsushi Shimizu, Kengo Kinoshita, Masayuki Yamamoto BMC Genomics Published: 24 July 2018 DOI: 10.1186/s12864-018-4942-0

  解説ページへ  原著論文へ

  Strong Association of HLA-DR/DQ Locus with Childhood Steroid-Sensitive Nephrotic Syndrome in the Japanese Population

  Xiaoyuan Jia, Tomoko Horinouchi, Yuki Hitomi, Akemi Shono, Seik-Soon Khor, Yosuke Omae, Kaname Kojima, Yosuke Kawai, Masao Nagasaki, Yoshitsugu Kaku, Takayuki Okamoto, Yoko Ohwada, Kazuhide Ohta, Yusuke Okuda, Rika Fujimaru, Ken Hatae, Naonori Kumagai, Emi Sawanobori, Hitoshi Nakazato, Yasufumi Ohtsuka, Koichi Nakanishi, Yuko Shima, Ryojiro Tanaka, Akira Ashida, Koichi Kamei, Kenji Ishikura, Kandai Nozu, Katsushi Tokunaga, Kazumoto Iijima, for the Research Consortium on Genetics of Childhood Idiopathic Nephrotic Syndrome in Japan Journal of the American Society of Nephrology Accepted for publication May 11, 2018. DOI: 10.1681/ASN.2017080859

  解説ページへ  原著論文へ

  NUDT15 codon 139 is the best pharmacogenetic marker for predicting thiopurine-induced severe adverse events in Japanese patients with inflammatory bowel disease: a multicenter study

  Yoichi Kakuta, Yosuke Kawai, Daisuke Okamoto, Tetsuya Takagawa, Kentaro Ikeya, Hirotake Sakuraba, Atsushi Nishida, Shoko Nakagawa, Miki Miura, Takahiko Toyonaga, Kei Onodera, Masaru Shinozaki, Yoh Ishiguro, Shinta Mizuno, Masahiro Takahara, Shunichi Yanai, Ryota Hokari, Tomoo Nakagawa, Hiroshi Araki, Satoshi Motoya, Takeo Naito, Rintaro Moroi, Hisashi Shiga, Katsuya Endo, Taku Kobayashi, Makoto Naganuma, Sakiko Hiraoka, Takayuki Matsumoto, Shiro Nakamura, Hiroshi Nakase, Tadakazu Hisamatsu, Makoto Sasaki, Hiroyuki Hanai, Akira Andoh, Masao Nagasaki, Yoshitaka Kinouchi, Tooru Shimosegawa, Atsushi Masamune, Yasuo Suzuki, for the MENDEL study group Journal of Gastroenterology First Online: 19 June 2018 DOI: 10.1007/s00535-018-1486-7

  解説ページへ  原著論文へ

  Functional characterization of 21 allelic variants of dihydropyrimidine dehydrogenase identified in 1,070 Japanese individuals

  Eiji Hishinuma, Yoko Narita, Sakae Saito, Masamitsu Maekawa, Fumika Akai, Yuya Nakanishi, Jun Yasuda, Masao Nagasaki, Masayuki Yamamoto, Hiroaki Yamaguchi, Nariyasu Mano, Noriyasu Hirasawa, Masahiro Hiratsuka Drug Metabolism and Disposition Published online May 16, 2018. DOI: 10.1124/dmd.118.081737

  解説ページへ  原著論文へ

  Severity of eczema and mental health problems in Japanese schoolchildren: The ToMMo Child Health Study

  Naoki Nakaya, Harumi Nemoto, Carine Yi, Ayako Sato, Kotomi Shingu, Tomoka Shoji, Shosuke Sato, Naho Tsuchiya, Tomohiro Nakamura, Akira Narita, Mana Kogure, Yumi Sugawara, Zhiqian Yu, Nicole Gunawansa, Shinichi Kuriyama, Osamu Murao, Takeshi Sato, Fumihiko Imamura, Ichiro Tsuji, Atsushi Hozawa, Hiroaki Tomita International Journal of Disaster Risk Reduction誌2018年6月第28巻 206-213頁 Available online: 13 April 2018 https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2018.02.037

  解説ページへ  原著論文へ

  Effect of tsunami drill experience on evacuation behavior after the onset of the Great East Japan Earthquake

  Yasutaka Kuniyoshi, Masahiro Kikuya, Masako Miyashita, Chizuru Yamanaka, Mami Ishikuro, Taku Obara, Hirohito Metoki, Naoki Nakaya, Fuji Nagami, Hiroaki Tomita, Atsushi Hozawa, Ichiro Tsuji, Shigeo Kure, Nobuo Yaegashi, Masayuki Yamamoto, Shinichi Kuriyama Allergology International Available online: 22 February 2018 DOI: 10.1016/j.alit.2018.02.009

  解説ページへ  原著論文へ

  Genome-wide association study identifies seven novel susceptibility loci for primary open-angle glaucoma

  Yukihiro Shiga, Masato Akiyama, Koji M Nishiguchi, Kota Sato, Nobuhiro Shimozawa, Atsushi Takahashi, Yukihide Momozawa, Makoto Hirata, Matsuda Koichi, Taiki Yamaji, Motoki Iwasaki, Shoichiro Tsugane, Isao Oze, Haruo Mikami, Mariko Naito, Kenji Wakai, Munemitsu Yoshikawa, Masahiro Miyake, Kenji Yamashiro, Japan Glaucoma Society Omics Group, Kenji Kashiwagi, Takeshi Iwata, Fumihiko Mabuchi, Mitsuko Takamoto, Mineo Ozaki, Kazuhide Kawase, Makoto Aihara, Makoto Araie, Tetsuya Yamamoto, Yoshiaki Kiuchi, Makoto Nakamura, Yasuhiro Ikeda Koh-Hei Sonoda, Tatsuro Ishibashi, Koji Nitta, Aiko Iwase, Shiroaki Shirato, Yoshitaka Oka, Mamoru Satoh, Makoto Sasaki, Nobuo Fuse, Yoichi Suzuki, Ching-Yu Cheng, Chiea Chuen Khor, Mani Baskaran, Shamira Perera, Tin Aung, Eranga N Vithana, Jessica N Cooke Bailey,Jae H Kang, Louis R Pasquale, Jonathan L Haines, NEIGHBORHOOD consortium, Janey L Wiggs, Kathryn P Burdon, Puya Gharahkhani, Alex W Hewitt, David A Mackey, Stuart MacGregor, Jamie E Craig, R Rand Allingham, Micheal Hauser, Adeyinka Ashaye, Donald L Budenz, Stephan Akafo, Susan EI Williams, Yoichiro Kamatani, Toru Nakazawa, Michiaki Kubo Human Molecular Genetics Published: 14 February 2018 DOI:https://doi.org/10.1093/hmg/ddy053

  解説ページへ  原著論文へ

  Construction of full-length Japanese reference panel of class I HLA genes with single-molecule, real-time sequencing

  Takahiro Mimori, Jun Yasuda, Yoko Kuroki, Tomoko F. Shibata, Fumiki Katsuoka, Sakae Saito, Naoki Nariai, Akira Ono, Naomi Nakai-Inagaki, Kazuharu Misawa, Keiko Tateno, Yosuke Kawai, Nobuo Fuse, Atsushi Hozawa, Shinichi Kuriyama, Junichi Sugawara, Naoko Minegishi, Kichiya Suzuki, Kengo Kinoshita, Masao Nagasaki, Masayuki Yamamoto The Pharmacogenomics Journal Published:19 January 2018 DOI: 10.1016/j.alit.2018.02.009

  解説ページへ  原著論文へ

  Identification of somatic mutations in postmortem human brains by whole genome sequencing and their implications for psychiatric disorders

  Masaki Nishioka, Miki Bundo, Junko Ueda, Fumiki Katsuoka, Yukuto Sato, Yoko Kuroki, Takao Ishii, Wataru Ukai, Shigeo Murayama, Eri Hashimoto, Masao Nagasaki, Jun Yasuda, Kiyoto Kasai, Tadafumi Kato, Kazuya Iwamoto Accepted manuscript online: 28 December 2017 DOI: 10.1111/pcn.12632

  邦題:全ゲノム解析による脳組織での体細胞変異の同定と精神神経疾患発症との関連

  解説ページへ  原著論文へ

  Genome-wide meta-analysis in Japanese populations identifies novel variants at the TMC6-TMC8 and SIX3-SIX2 loci associated with HbA1c

  Tsuyoshi Hachiya, Shohei Komaki, Yutaka Hasegawa, Hideki Ohmomo, Kozo Tanno, Atsushi Hozawa, Gen Tamiya, Masayuki Yamamoto, Kuniaki Ogasawara, Motoyuki Nakamura, Jiro Hitomi, Yasushi Ishigaki, Makoto Sasaki and Atsushi Shimizu Published online:23 November 2017 DOI: 10.1038/s41598-017-16493-0

  邦題:日本人集団の全ゲノムメタ解析がHbA1cと関連するTMC6-TMC8 及び SIX3-SIX2座位の新規多型を同定

  解説ページへ  原著論文へ

  Genome-wide association study identifies 112 loci for body mass index in the Japanese population

  Masato Akiyama, Yukinori Okada, Masahiro Kanai, Atsushi Takahashi, Yukihide Momozawa, Masashi Ikeda, Nakao Iwata, Shiro Ikegawa, Makoto Hirata, Koichi Matsuda, Motoki Iwasaki, Taiki Yamaji, Norie Sawada, Tsuyoshi Hachiya, Kozo Tanno, Atsushi Shimizu, Atsushi Hozawa, Naoko Minegishi, Shoichiro Tsugane, Masayuki Yamamoto, Michiaki Kubo and Yoichiro Kamatani. Nature genetics Published: 11 September 2017 DOI: 10.1038/ng.3951

  解説ページへ  原著論文へ

  Population-based biobank participants’ preferences for receiving genetic test results

  Kayono Yamamoto, Tsuyoshi Hachiya, Akimune Fukushima, Naoki Nakaya, Akira Okayama, Kozo Tanno, Fumie Aizawa, Tomoharu Tokutomi, Atsushi Hozawa and Atsushi Shimizu Journal of Human Genetics Published: 10 August 2017 doi:10.1016/j.mayocp.2014.03.015

  邦題:住民バイオバンク参加者の遺伝学的検査結果回付への需要

  解説ページへ  原著論文へ

  Development of a Questionnaire Method of Screening for Citrin Deficiency in Schoolchildren

  Masako Miyashita, Mami Ishikuro, Masahiro Kikuya, Chizuru Yamanaka, Satoshi Mizuno, Masato Nagai, Yuki Sato, Taku Obara, Hirohito Metoki, Atsuo Kikuchi, Naoki Nakaya, Atsushi Hozawa, Ichiro Tsuji, Nobuo Yaegashi, Masayuki Yamamoto, Shigeo Kure and Shinichi Kuriyama Published: 10 July 2017 DOI: 10.1620/tjem.236.123

  解説ページへ  原著論文へ

  Detecting genetic association through shortest paths in a bi-directed graph

  Masao Ueki, Yoshinori Kawasaki, Gen Tamiya Genetic Epiemiology First published: 19 June 2017 DOI: 10.1002/gepi.22051

  解説ページへ  原著論文へ

  A Histologic Categorization of Aqueous Outflow Routes in Familial Open-Angle Glaucoma and Associations With Mutations in the MYOC Gene in Japanese Patients

  Teruhiko Hamanaka, Masae Kimura, Tetsuro Sakurai, Nobuo Ishida, Jun Yasuda, Masao Nagasaki, Naoki Nariai, Atsushi Endo, Kei Homma, Fumiki Katsuoka, Yoichi Matsubara, Masayuki Yamamoto, Nobuo Fuse Published: May 2017 DOI: 10.1167/iovs.16-20646

  解説ページへ  原著論文へ

  Genome-wide identification of inter-individually variable DNA methylation sites improves the efficacy of epigenetic association studies

  Tsuyoshi Hachiya, Ryohei Furukawa, Yuh Shiwa, Hideki Ohmomo, Kanako Ono, Fumiki Katsuoka, Masao Nagasaki, Jun Yasuda, Nobuo Fuse, Kengo Kinoshita, Masayuki Yamamoto, Kozo Tanno, Mamoru Satoh, Ryujin Endo, Makoto Sasaki, Kiyomi Sakata, Seiichiro Kobayashi, Kuniaki Ogasawara, Jiro Hitomi, Kenji Sobue and Atsushi Shimizu npj Genomic Medicine 2, Article number: 11 (2017) Published: 13 April 2017 doi:10.1038/s41525-017-0016-5

  邦題:全ゲノム規模の個人毎のDNAメチル化部位の変動部位の同定はエピゲノム関連解析の有効性を改善できる

  解説ページへ  原著論文へ

  Drug Use before and during Pregnancy in Japan: The Japan Environment and Children’s Study

  Hidekazu Nishigori, Taku Obara, Toshie Nishigori, Hirohito Metoki, Mami Ishikuro, Satoshi Mizuno, Kasumi Sakurai, Nozomi Tatsuta, Ichiko Nishijima, Ikuma Fujiwara, Takahiro Arima, Kunihiko Nakai, Nariyasu Mano, Shinichi Kuriyama, Nobuo Yaegashi and Japan Environment & Children’s Study Group Published: 10 April 2017 DOI: 10.3390/pharmacy5020021

  邦題:日本人妊婦の医薬品・サプリメント使用:エコチル調査

  解説ページへ  原著論文へ

  Genome-wide association study using the ethnicity-specific Japonica array: identification of new susceptibility loci for cold medicine-related Stevens–Johnson syndrome with severe ocular complications

  Mayumi Ueta, Hiromi Sawai, Ryosei Shingaki, Yusuke Kawai, Chie Sotozono, Kaname Kojima, Kyung-Chul Yoon, Mee Kum Kim, Kyoung Yul Seo, Choun-Ki Joo, Masao Nagasaki, Shigeru Kinoshita and Katsushi Tokunaga Published online:19 January 2017 DOI: 10.1038/jhg.2016.160

  解説ページへ  原著論文へ

  網羅的ゲノム解析における偶発的所見を含む遺伝情報の結果の返却に関する我が国の現状と課題の検討―米国臨床遺伝・ゲノム学会(ACMG)の偶発的所見取り扱いに関する推奨からの考察―

  Review of present state and challenges regarding return of genomic results from genome-wide analysis in Japan: Consideration of American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG) recommendation for reporting incidental findings 日本遺伝カウンセリング学会誌 37(3): 105-126 2016

  解説ページへ

  Genetic Predisposition to Ischemic Stroke: A Polygenic Risk Score

  Tsuyoshi Hachiya; Yoichiro Kamatani, Atsushi Takahashi, Jun Hata, Ryohei Furukawa, Yuh Shiwa, Taiki Yamaji, Megumi Hara, Kozo Tanno, Hideki Ohmomo, Kanako Ono BSc; Naoyuki Takashima, Koichi Matsuda, Kenji Wakai, Norie Sawada, Motoki Iwasaki, Kazumasa Yamagishi, Tetsuro Ago, Toshiharu Ninomiya, Akimune Fukushima, Atsushi Hozawa, Naoko Minegishi, Mamoru Satoh, Ryujin Endo, Makoto Sasaki, Kiyomi Sakata, Seiichiro Kobayashi, Kuniaki Ogasawara, Motoyuki Nakamura, Jiro Hitomi, Yoshikuni Kita, Keitaro Tanaka, Hiroyasu Iso, Takanari Kitazono, Michiaki Kubo, Hideo Tanaka, Shoichiro Tsugane, Yutaka Kiyohara, Masayuki Yamamoto, Kenji Sobue, Atsushi Shimizu Stroke Originally published:December 29, 2016 doi:10.1161/STROKEAHA.116.014506

  邦題:脳梗塞の遺伝的体質;多遺伝子リスク評価

  解説ページへ  原著論文へ

  Impact of social capital on psychological distress and interaction with house destruction and displacement after the Great East Japan Earthquake of 2011

  Naho Tsuchiya, Naoki Nakaya, Tomohiro Nakamura, Akira Narita, Mana Kogure, Jun Aida, Ichiro Tsuji, Atsushi Hozawa and Hiroaki Tomita Psychiatry and Clinical Neurosciences First published: 21 December 2016 DOI: 10.1111/pcn.12467

  邦題:東日本大震災後の心理的苦痛に対するソーシャルキャピタルの影響、および家屋の損壊と転居の相互作用

  解説ページへ  原著論文へ

  Establishment of Protocols for Global Metabolomics by LC-MS for Biomarker Discovery

  Daisuke Saigusa, Yasunobu Okamura, Ikuko N. Motoike, Yasutake Katoh, Yasuhiro Kurosawa, Reina Saijyo, Seizo Koshiba, Jun Yasuda, Hozumi Motohashi, Junichi Sugawara, Osamu Tanabe, Kengo Kinoshita, and Masayuki Yamamoto PLoS ONE 11(8): e0160555 Published: August 31, 2016 DOI: 10.1371/journal.pone.0160555

  邦題:バイオマーカー探索を目的とした質量分析計によるヒト血漿中代謝物の網羅的メタボロミクス解析プロトコルの開発

  解説ページへ  原著論文へ

  Partners’ Ongoing Treatment for Chronic Disease and the Risk of Psychological Distress after the Great East Japan Earthquake

  Naoki Nakaya, Akira Narita, Naho Tsuchiya, Tomohiro Nakamura, Ichiro Tsuji, Atsushi Hozawa, Hiroaki Tomita Vol. 239 (2016) No. 4 August p. 307-314 Published online August 10, 2016 http://doi.org/10.1620/tjem.239.307

  邦題:配偶者の慢性疾患治療と心理的苦痛リスク

  解説ページへ  原著論文へ

  Psychological Distress and the Risk of Withdrawing From Hypertension Treatment After an Earthquake Disaster

  Naoki Nakaya, Tomohiro Nakamura, Naho Tsuchiya, Akira Narita, Ichiro Tsuji, Atsushi Hozawa and Hiroaki Tomita Published online: 23 June 2016 Disaster Medicine and Public Health Preparedness doi: 10.1017/dmp.2016.102

  邦題:震災後の心理的苦痛と高血圧治療中断リスク

  解説ページへ  原著論文へ

  Comparison of Boiling and Robotics Automation Method in DNA Extraction for Metagenomic Sequencing of Human Oral Microbes

  Junya Yamagishi , Yukuto Sato , Natsuko Shinozaki, Bin Ye, Akito Tsuboi, Masao Nagasaki , Riu Yamashita Published: April 22, 2016 PLoS One. 2016 Apr 22;11(4):e0154389. doi: 10.1371/journal.pone.0154389.

  解説ページへ  原著論文へ

  Public Attitudes toward an Epidemiological Study with Genomic Analysis in the Great East Japan Earthquake Disaster Area

  Mami Ishikuro, Naoki Nakaya, Taku Obara, Yuki Sato, Hirohito Metoki, Masahiro Kikuya, Naho Tsuchiya, Tomohiro Nakamura, Fuji Nagami, Shinichi Kuriyama, Atsushi Hozawa and the ToMMo Study Group Prehospital and Disaster Medicine: Published online: 28 March 2016 DOI: 10.1017/S1049023X16000182

  邦題:東日本大震災被災地域におけるゲノム解析を伴う疫学調査に対する人々の意識

  解説ページへ  原著論文へ

  A comprehensive genomic analysis reveals the genetic landscape of mitochondrial respiratory chain complex deficiencies

  Masakazu Kohda, Yoshimi Tokuzawa, Yoshihito Kishita, Hiromi Nyuzuki, Yohsuke Moriyama, Yosuke Mizuno, Tomoko Hirata, Yukiko Yatsuka, Yzumi Yamashita-Sugahara, Yutaka Nakachi, Hidemasa Kato, Akihiko Okuda, Shunsuke Tamaru, Nurun Nahar Borna, Kengo Banshoya, Toshiro Aigaki, Yukiko Sato-Miyata, Kohei Ohnuma, Tsutomu Suzuki, Asuteka Nagao, Hazuki Maehata, Fumihiko Matsuda, Koichiro Higasa, Masao Nagasaki, Jun Yasuda, Masayuki Yamamoto, Takuya Fushimi, Masaru Shimura, Keiko Kaiho-Ichimoto, Hiroko Harashima, Taro Yamazaki, Masato Mori, Kei Murayama, Akira Ohtake, Yasushi Okazaki PLOS Genetics: Published: January 7, 2016 DOI: 10.1371/journal.pgen.1005679

  邦題:網羅的ゲノム解析によりミトコンドリア病の遺伝的背景の一端を明らかにした

  解説ページへ  原著論文へ

  Monitoring of minimal residual disease in early T-cell precursor acute lymphoblastic leukaemia by next-generation sequencing

  Xiaoqing Pan, Naoki Nariai, Noriko Fukuhara, Sakae Saito, Yukuto Sato, Fumiki Katsuoka, Kaname Kojima, Yoko Kuroki, Inaho Danjoh, Rumiko Saito, Shin Hasegawa, Yoko Okitsu, Aiko Kondo, Yasushi Onishi, Fuji Nagami, Hideyasu Kiyomoto, Atsushi Hozawa, Nobuo Fuse, Masao Nagasaki, Ritsuko Shimizu, Jun Yasuda, Hideo Harigae and Masayuki Yamamoto British Journal of Haematology Published online: 29 JAN 2016 DOI: 10.1111/bjh.13948

  邦題:次世代シークエンサーを用いた全ゲノム解析情報による初期前駆T細胞性急性リンパ芽球性白血病治療の効果判定

  解説ページへ  原著論文へ

  Prospect of the future housing and the risk of psychological distress at 1 year after an earthquake disaster

  Naoki Nakaya, Tomohiro Nakamura, Naho Tsuchiya, Akira Narita, Ichiro Tsuji, Atsushi Hozawa and Hiroaki Tomita Psychiatry and Clinical Neurosciences, Accepted manuscript online: 11 DEC 2015 DOI: 10.1111/pcn.12377 PMID: 26661684

  論文概要:震災1年後の将来の住居の見通しと心理的苦痛リスクの関連

  解説ページへ  原著論文へ

  Periodontitis-associated septic pulmonary embolism caused by Actinomyces species identified by anaerobic culture of bronchoalveolar lavage fluid: a case report

  Shun Endo, Eikan Mishima, Yoichi Takeuchi, Takashi Ohi, Masatsugu Ishida, Masaru Yanai, Hideyasu Kiyomoto, Tasuku Nagasawa and Sadayoshi Ito BMC Infectious Diseases 2015, 15:552, Published online: 1 December 2015 DOI: 10.1186/s12879-015-1286-0 PMID: 26626753 [PubMed – in process] PMCID: PMC4667511

  論文概要:気管支肺胞洗浄液の嫌気培養により診断されたアクチノマイセスによる歯周炎関連ー敗血症性肺塞栓の1例

  解説ページへ  原著論文へ

  Eczema and Asthma Symptoms among Schoolchildren in Coastal and Inland Areas after the 2011 Great East Japan Earthquake: The ToMMo Child Health Study

  Masako Miyashita, Masahiro Kikuya, Chizuru Yamanaka, Mami Ishikuro, Taku Obara, Yuki Sato, Hirohito Metoki, Naoki Nakaya, Fuji Nagami, Hiroaki Tomita, Hideyasu Kiyomoto, Junichi Sugawara, Atsushi Hozawa, Nobuo Fuse, Yoichi Suzuki, Ichiro Tsuji, Shigeo Kure, Nobuo Yaegashi, Masayuki Yamamoto, Shinichi Kuriyama The Tohoku Journal of Experimental Medicine, Vol. 237 (2015) No. 4 December p. 297-305 Published online December 02, 2015 doi: 10.1620/tjem.237.297

  解説ページへ  原著論文へ

  iJGVD: an integrative Japanese genome variation database based on whole-genome sequencing

  Yumi Yamaguchi-Kabata, Naoki Nariai, Yosuke Kawai, Yukuto Sato, Kaname Kojima, Minoru Tateno, Fumiki Katsuoka, Jun Yasuda, Masayuki Yamamoto, and Masao Nagasaki Human Genome Variation 2, Article number: 15050 (2015) Published online 26 November 2015 doi: 10.1038/hgv.2015.50

  論文概要:iJGVD: 全ゲノム解析に基づく日本人ゲノム多様性情報の統合されたデータベース

  解説ページへ   原著論文へ

  Unemployment risk among individuals undergoing medical treatment for chronic diseases

  Naoki Nakaya, Tomohiro Nakamura, Naho Tsuchiya, Ichiro Tsuji, Atsushi Hozawa and Hiroaki Tomita Occup Med (Lond) (2015) First published online: November 13, 2015 doi: 10.1093/occmed/kqv159

  論文概要:東日本大震災の被災地の沿岸地域において慢性疾患の有無と無職リスクの関連性を検討した。慢性疾患治療者の無職リスクは高く、心理・身体面が不良な者は慢性疾患治療と無職リスクの有意な関連が示された。

  解説ページへ   原著論文へ

  Inter-individual differences in the oral bacteriome are greater than intra-day fluctuations in individuals

  Yukuto Sato, Junya Yamagishi, Riu Yamashita, Natsuko Shinozaki, Bin Ye, Takuji Yamada, Masayuki Yamamoto, Masao Nagasaki, Akito Tsuboi PLOS ONE. 2015, 10(6): e0131607. Published online 2015 June 29. doi: 10.1371/journal.pone.0131607 PMCID: PMC4487993

  論文概要:個人の口腔内のバクテリア叢は比較的安定して存在しており、その日内の変動は個人間の差よりも小さい

  解説ページへ   原著論文へ

  Protocol and Research Perspectives of the ToMMo Child Health Study after the 2011 Great East Japan Earthquake

  Masahiro Kikuya, Masako Miyashita, Chizuru Yamanaka, Mami Ishikuro, Yuki Sato, Taku Obara, Hirohito Metoki, Naoki Nakaya, Fuji Nagami, Hiroaki Tomita, Hideyasu Kiyomoto, Junichi Sugawara, Atsushi Hozawa, Nobuo Fuse, Yoichi Suzuki, Ichiro Tsuji, Shigeo Kure, Nobuo Yaegashi, Masayuki Yamamoto and Shinichi Kuriyama The Tohoku Journal of Experimental Medicine, Vol. 236 No. 2 June 2015 doi: 0.1620/tjem.236.123 PMID: 26040309

  論文概要:地域子ども長期健康調査の研究デザインと2012年度に岩沼市・亘理町・山元町で実施した調査の結果

  解説ページへ   原著論文へ(J-STAGE)

  The Association Between Medical Treatment of Physical Diseases and Psychological Distress After the Great East Japan Earthquake: The Shichigahama Health Promotion Project.

  Naoki Nakaya, Tomohiro Nakamura, Naho Tsuchiya, Ichiro Tsuji, Atsushi Hozawa and Hiroaki Tomita Disaster Medicine and Public Health Preparedness, online: 27 April 2015 doi: 10.1017/dmp.2015.52 PMID: 25912962

  論文概要:東日本大震災で甚大な被害を受けた沿岸地域における循環器疾患、がん、高脂血症、肝臓病、腎臓病、糖尿病などの疾患を治療している者と心理的苦痛の関連の検討

  解説ページへ   原著論文へ

  Validation of multiple single nucleotide variation calls by additional exome analysis with a semiconductor sequencer to supplement data of whole-genome sequencing of a human population

  Ikuko N Motoike, Mitsuyo Matsumoto, Inaho Danjoh, Masayuki Yamamoto, et al. BMC Genomics. 2014, 15: 673. doi: 10.1186/1471-2164-15-673 PMID: 25560536

  論文概要:複数の種類の次世代型シークエンサーによる一塩基置換の読み取りの精度向上について

  解説ページへ   原著論文へ

  An efficient quantitation method of next-generation sequencing libraries by using MiSeq sequencer

  Fumiki Katsuoka, Junji Yokozawa, Kaoru Tsuda, Shin Ito, Xiaoqing Pan, Masao Nagasaki, Jun Yasuda, Masayuki Yamamoto Anal Biochem. 2014 Aug 28;466C:27-29. doi: 10.1016/j.ab.2014.08.015. PMID:25173513

  論文概要:ToMMoで開発した新しいライブラリ定量に関する方法の論文です。ToMMoでは、この新しい定量方法を採用することで、効率の良い安定した全ゲノム解析を実現しています。

  解説ページへ   原著論文へ

  HapMonster: A Statistically Unified Approach for Variant Calling and Haplotyping Based on Phase-Informative Reads

  Kaname Kojima, Naoki Nariai, Takahiro Mimori, Yumi Yamaguchi-Kabata, Yukuto Sato, Yosuke Kawai and Masao Nagasaki Lecture Notes in Computer Science Volume 8542, 2014, pp 107-118

  原著論文へ

  SVEM: a Structural Variant Estimation Method using Multi-Mapped Reads on Breakpoints

  Tomohiko Ohtsuki, Naoki Nariai, Kaname Kojima, Takahiro Mimori, Yukuto Sato, Yosuke Kawai, Yumi Yamaguchi-Kabata, Tetsuo Shibuya and Masao Nagasaki Lecture Notes in Computer Science Volume 8542, 2014, pp 208-219

  原著論文へ

  A statistical variant calling approach from pedigree information and local haplotyping with phase informative reads

  Kaname Kojima, Naoki Nariai, Takahiro Mimori, Mamoru Takahashi, Yumi Yamaguchi-Kabata, Yukuto Sato, and Masao Nagasaki Bioinformatics. 2013 Nov 15;29(22):2835-43. doi: 10.1093/bioinformatics/btt503. Epub 2013 Sep 3. PMID: 24002111

  原著論文へ

  TIGAR: transcript isoform abundance estimation method with gapped alignment of RNA-Seq data by variational Bayesian inference

  Naoki Nariai, Osamu Hirose, Kaname Kojima and Masao Nagasaki Bioinformatics. 2013 Sep 15;29(18):2292-9. doi: 10.1093/bioinformatics/btt381. Epub 2013 Jul 2. PMID: 23821651

  原著論文へ

  主な査読付き国際学会proceedingsなど
  A Bayesian approach for estimating allele-specific expression from RNA-Seq data with diploid genomes

  Naoki Nariai, Kaname Kojima, Takahiro Mimori, Yosuke Kawai and Masao Nagasaki BMC Genomics201617(Suppl 1):2  Published: 11 January 2016 DOI: 10.1186/s12864-015-2295-5 Selected articles from the Fourteenth Asia Pacific Bioinformatics Conference (APBC 2016): Genomics

  邦題:RNAシークエンスデータと全ゲノムデータから、アレル特異的な遺伝子発現量を推定するベイズ理論を用いた手法を開発

  解説ページへ  原著論文へ

  HLA-VBSeq: accurate HLA typing at full resolution from whole-genome sequencing data

  Naoki Nariai, Kaname Kojima, Sakae Saito, Takahiro Mimori, Yukuto Sato, Yosuke Kawai, Yumi Yamaguchi-Kabata, Jun Yasuda, Masao Nagasaki BMC Genomics, 16(Suppl 2):S7 (2015) doi: 10.1186/1471-2164-16-S2-S7

  論文概要:HLAの型を全ゲノムシークエンスデータから高精度で推定することができる統計手法の開発とソフトウェアHLA-VBSeqの実装

  原著論文へ

  Estimating copy numbers of alleles from population-scale high-throughput sequencing data

  Takahiro Mimori, Naoki Nariai, Kaname Kojima, Yukuto Sato, Yosuke Kawai, Yumi Yamaguchi-Kabata and Masao Nagasaki BMC Bioinformatics, 16(Suppl 1):S4 (2015) doi: 10.1186/1471-2105-16-S1-S4

  論文概要:集団の全ゲノムシークエンスデータから、コピー数変異 (CNV) の塩基配列を推定する統計手法の開発と実装

  原著論文へ

  TIGAR2: sensitive and accurate estimation of transcript isoform expression with longer RNA-Seq reads

  Naoki Nariai, Kaname Kojima, Takahiro Mimori, Yukuto Sato, Yosuke Kawai, Yumi Yamaguchi-Kabata and Masao Nagasaki BMC Genomics, 15(Suppl 10):S5 (2014) doi: 10.1186/1471-2164-15-S10-S5 PMID: 25109789

  論文概要:既報のTIGARをさらに改良しより長い次世代シークエンサに転写産物の発現量を推定する手法の開発とソフトウェアTIGAR2の実装

  原著論文へ

  SUGAR: graphical user interface-based data refiner for high-throughput DNA sequencing

  Yukuto Sato, Kaname Kojima, Naoki Nariai, Yumi Yamaguchi-Kabata, Yosuke Kawai, Mamoru Takahashi, Takahiro Mimori and Masao Nagasaki BMC Genomics. 2014 Aug 8;15:664. doi: 10.1186/1471-2164-15-664. PMID: 25103311

  論文概要:大量DNAシークエンスデータのクオリティ・コントロールを行うためのグラフィカルユーザーインターフェースソフトウェアSUGAR

  解説ページへ   原著論文へ

  iSVP: an integrated structural variant calling pipeline from high-throughput sequencing data

  Takahiro Mimori, Naoki Nariai, Kaname Kojima, Mamoru Takahashi, Akira Ono, Yukuto Sato, Yumi Yamaguchi-Kabata and Masao Nagasaki BMC Syst Biol. 2013;7 Suppl 6:S8. doi: 10.1186/1752-0509-7-S6-S8. Epub 2013 Dec 13. PMID: 24564972 PMCID: PMC4029547

  原著論文へ

  東北メディカル・メガバンク機構

  お知らせ
  2019.09.17| ジャポニカアレイ®NEOを開発 ~より広くさまざまな人々にゲノム解析が適用可能に~【プレスリリース】 2019.09.13| 「赤十字健康まつり2019」に参加します(9/28) 2019.09.13| 食事調査の調査協力者募集について「一般成人を対象とした食物摂取頻度調査票および24時間思い出しWeb食事調査の妥当性・再現性の検証」 2019.09.13| 第92回日本生化学会大会に出展します(9月18日(水)~20日(金)) 2019.09.12| デンマーク大使館主催のセミナーに参加しました

  Copyright(C) Tohoku University Tohoku Medical Megabank Organization All Rights Reserved.