• Top
 • News Timeline
 • The article about loci for body mass index in the Japanese population was published
 • The article about loci for body mass index in the Japanese population was published

  Research: 2017/09/12


  The research article “Genome-wide association study identifies 112 loci for body mass index in the Japanese population” was published online, 11 Sep. 2017.

  Please see below for more details.

  Article

  Title: Genome-wide association study identifies 112 loci for body mass index in the Japanese population

  Published journal: Nature genetics

  Authors: Masato Akiyama, Yukinori Okada, Masahiro Kanai, Atsushi Takahashi, Yukihide Momozawa, Masashi Ikeda, Nakao Iwata, Shiro Ikegawa, Makoto Hirata, Koichi Matsuda, Motoki Iwasaki, Taiki Yamaji, Norie Sawada, Tsuyoshi Hachiya, Kozo Tanno, Atsushi Shimizu, Atsushi Hozawa, Naoko Minegishi, Shoichiro Tsugane, Masayuki Yamamoto, Michiaki Kubo and Yoichiro Kamatani

  DOI: 10.1038/ng.3951


  News Timeline